Ett VVS konsult jobb: Har du funderat på vad det innebär?

VVS konsult jobb

VVS konsult jobb är en betydande del av fastighets- och byggbranschen i Sverige. Denna yrkesgrupp har en avgörande roll när det kommer till att säkerställa att VVS-systemen fungerar smidigt och effektivt i både bostäder och kommersiella fastigheter. VVS systemet är en central komponent i alla byggnader och fastigheter och ansvarar för att upprätthålla bekväma inomhusklimat och säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet. En välutvecklad VVS bransch är viktigt för både människors hälsa och välbefinnande, men även för att bevara fastigheters värde och hållbarhet. Låt oss utforska mer kring vad ett VVS konsult jobb innebär, utbildningskrav, karriärmöjligheter, löner och de utmaningar som kan förekomma inom denna spännande bransch. Innan vi går vidare, för att veta mer om hur Creacon och VVS-konsulter arbetar, besök www.creacon.se för mer information.

Det ingår i ett VVS konsult jobb att bestämma lämplig placering för rör, värme- och kylsystem samt ventilationssystem.
VVS konsulten designar byggnadens VVS systemet.

Vad innebär ett VVS konsult jobb?

Ett VVS konsult jobb innebär en specialiserad roll inom VVS branschen. VVS står för värme, ventilation och sanitet, vilket är mycket viktiga komponenter i alla byggnader. En VVS-konsult är en expert inom dessa områden och har som huvuduppgift att erbjuda teknisk rådgivning och planering till fastighetsägare, byggföretag och andra aktörer inom byggbranschen.

Arbetsuppgifter

Design och planering
VVS-konsulter ansvarar för att designa och planera VVS system i byggnader. Detta inkluderar att bestämma lämplig placering för vvs-rör, värme- och kylsystem samt ventilationssystem.

Övervakning av installation
Efter att systemen har planerats måste VVS-konsulten övervaka installationen noggrant för att säkerställa att allt utförs enligt plan och att systemen fungerar korrekt.

Kvalitetskontroll
En viktig del av ett VVS konsult jobb är att säkerställa att dessa system uppfyller alla relevanta regler och standarder. Detta inkluderar att kontrollera att systemen är effektiva och hållbara.

Problemidentifiering och lösningar
Om det uppstår problem med VVS systemet måste konsulten snabbt identifiera och lösa dem för att säkerställa minimal störning och kostnad.

Hållbarhetsfokus
I dagens miljömedvetna samhälle är hållbarhet en viktig faktor. VVS-konsulter kan arbeta med att integrera energieffektiva och miljövänliga lösningar i sina projekt.

Utbildningskrav för VVS konsult jobb

För att bli en VVS-konsult krävs vanligtvis en utbildning inom VVS teknik eller en närliggande disciplin. Många VVS-konsulter har en examen i VVS-ingenjörsvetenskap eller liknande område. För att arbeta inom branschen krävs också ofta certifieringar och licenser som utfärdas av myndigheter som Boverket och Svensk VVS. Att ha en stark teknisk kunskapsbas är avgörande för att lyckas som VVS-konsult. Det inkluderar förståelse för VVS-systemens funktion och hur de integreras i byggnader. Dessutom måste VVS-konsulter vara bekanta med de senaste teknologiska framstegen och hållbarhetsprinciper som styr branschen.

Ett VVS konsult jobb kan innebära att man arbetar på en byggarbetsplats.
VVS-konsulter arbetar exempelvis på byggarbetsplatser .

Vilka arbetsplatser erbjuder oftast VVS konsult jobb?

 • Byggarbetsplatser
  De kan behöva vara på plats under byggnationen för att övervaka VVS installationen och säkerställa att den följer planen.
 • Kontor
  En del av ett VVS konsult jobb, inklusive planering, rapportskrivning och konstruktionsrelaterade uppgifter, utförs på kontoret.
 • Klientmöten
  VVS-konsulter möter ofta sina klienter för att diskutera projektets behov och krav.

Utöver byggarbetsplatser, kontor och klientmöten, kan VVS-konsulter också hitta arbete i följande sammanhang:

 • Energiföretag
  Många energiföretag anställer VVS-konsulter för att optimera sina energianläggningar och se till att de är energieffektiva.
 • Fastighetsförvaltning
  Inom fastighetssektorn behövs VVS-konsulter för att hantera och underhålla VVS-system i olika fastigheter.
 • Industriella anläggningar
  Vissa VVS-konsulter specialiserar sig på att arbeta inom industrianläggningar och fabriker för att säkerställa att VVS-systemen fungerar korrekt och uppfyller industrins krav.
 • Forskning och utveckling
  Inom denna sektor kan VVS-konsulter vara involverade i att utveckla och testa nya VVS-teknologier och innovationer.

Anställda av konsultfirma

Många VVS-konsulter är anställda av konsultfirmor som har specialiserat sig på VVS design och rådgivning. Dessa företag har ofta ett brett spektrum av projekt och klienter, vilket innebär att VVS-konsulter kan arbeta med olika typer av byggprojekt. De kan involveras i allt från bostadshus till kommersiella fastigheter, industriella anläggningar och offentliga byggnader. Arbetsmiljön på konsultfirmor kan vara dynamisk och omväxlande. VVS-konsulter kan behöva resa till olika projektplatser och samarbeta med olika team. Detta ger dem möjlighet att utveckla en bred kompetens och erfarenhet inom branschen. De kan även göra tekniska undersökningar av befintliga VVS system för att utvärdera effektivitet och identifiera eventuella problem.

Självständiga VVS konsulter

Å andra sidan väljer vissa VVS-konsulter att arbeta som frilansare eller som självständiga konsulter. Ett arbete som vvs konsult kan vara en plattform för en spännande karriär inom fastighetsbranschen. Många VVS-konsulter avancerar till ledande positioner inom konsultfirmor och kan också välja att specialisera sig inom områden som energieffektivitet eller hållbarhetscertifieringar. Dessa individer har möjlighet att ta på sig uppdrag från olika byggherrar, fastighetsägare eller entreprenörer. De kan också specialisera sig på specifika typer av projekt eller inom ett visst område av branschen. Självständiga VVS-konsulter har mer kontroll över sitt arbete och sina projekt, men de måste också hantera affärsaspekter som marknadsföring, klientrelationer och ekonomihantering. Att bygga upp en stark yrkesportfölj och nätverk kan vara avgörande för att nå framgång inom detta område.

VVS konsult jobb: Arbetsmarknad och efterfrågan

Efterfrågan på kvalificerade VVS konsulter förblir stark och stabil på den svenska arbetsmarknaden. Det finns flera faktorer som bidrar till den fortsatta efterfrågan i landet:

Brist på VVS kompetens
Enligt Arbetsförmedlingen råder det en uttalad brist på VVS ingenjörer och konsulter på arbetsmarknaden. Detta skapar en gynnsam situation för dem som har rätt utbildning och erfarenhet inom VVS området. De har större möjligheter att säkra anställning och avancera inom yrket.

Ständig tillväxt inom byggsektorn
Byggsektorn i Sverige har upplevt kontinuerlig tillväxt under många år. Detta gäller både bostadsbyggande och kommersiella projekt.

Hållbarhetsfokus i byggprojekt
En annan faktor som påverkar efterfrågan på VVS expertis är det ökade fokuset på hållbarhet och energieffektivitet i byggprojekt. Samhället blir alltmer medvetet om miljöfrågor, och detta återspeglas i byggnadsindustrin. Byggnader måste uppfylla strikta energiprestandakrav och vara miljövänliga. VVS-konsulter med kunskap om energieffektiva system och gröna lösningar är därför eftertraktade för att bidra till att byggnader blir mer hållbara och resurseffektiva.

Lönefaktorer

Lönerna och förmånspaketen för VVS-konsulter kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildningsnivå och geografisk plats. Här ska vi ta en närmare titt på lönenivåerna och de förmåner som ofta erbjuds inom detta yrkesområde:

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) låg den genomsnittliga månadslönen för VVS ingenjörer och tekniker i Sverige inom spannet 38 000 till 42 000 kronor under år 2020. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittlig lönenivå och att individuella löner kan variera. Flera faktorer kan påverka lönen, inklusive:

Erfarenhet
VVS-konsulter med flera års erfarenhet och specialiserad kompetens har vanligtvis möjlighet att förhandla om högre löner.

Utbildning
En högre utbildningsnivå, som en magister- eller doktorsexamen inom VVS ingenjörsvetenskap, kan också översättas till högre löner.

Geografisk plats
Lönenivåerna kan variera avsevärt beroende på var i Sverige VVS-konsulter arbetar. Större städer och regioner med höga levnadskostnader har vanligtvis högre löner.

Ekonomiska förmåner

Utöver lönen erbjuds VVS-konsulter ofta olika förmåner som kan öka värdet av deras anställning. Vanliga förmåner inkluderar:

Hälso- och sjukvårdsförsäkringar
Många arbetsgivare erbjuder hälso- och sjukvårdsförsäkringar som kan täcka medicinska kostnader och vård.

Pension
Flera företag erbjuder pensionsplaner för att hjälpa sina anställda att spara för sin framtida ekonomiska säkerhet.

Vidareutbildning
Eftersom VVS tekniken ständigt utvecklas, uppmuntrar många arbetsgivare sina VVS konsulter att fortsätta sin utbildning och utveckla sina färdigheter genom kurser och certifieringar.

Flexibla arbetstider
Vissa arbetsgivare kan erbjuda flexibla arbetstider eller möjligheter till distansarbete, vilket ger anställda ökad balans i arbetslivet.

Bonusar och incitament
Företag kan också erbjuda bonusprogram eller andra incitament för att belöna prestationer och motivation hos sina VVS-konsulter.

Slutord

Efterfrågan på VVS-konsulter förblir robust i Sverige, och detta beror på flera faktorer, inklusive bristen på kompetens inom området, den ständiga tillväxten inom byggsektorn och det ökade intresset för hållbarhet i byggprojekt. De som väljer att följa en karriär inom VVS har goda möjligheter att finna arbete och utvecklas inom detta spännande och viktiga område.

Söker du ett VVS konsult jobb? Gå då in på denna hemsida.