Vad är en processindustri och hur är den uppbyggd?

Vad är processindustri

Processindustri är en viktig sektor inom tillverkningsindustrin som omfattar alla företag och verksamheter med fokus på att förvandla våra resurser till nya produkter. Tillverkning och produktion av kemikalier, livsmedel, läkemedel och andra produkter där råmaterial omvandlas till färdiga produkter genom industriella processer. Denna industri är känd för sin komplexitet i produktionsprocesser och den stora skalan på dess operationer, vilket kräver avancerade tekniska system och noggrann kontroll för att upprätthålla effektivitet och säkerhet. Denna sektor är avgörande för Sveriges ekonomi men så även över ett globalt perspektiv. Det finns en stor mängd olika produkter som är en nödvändig del av vardagslivet, allt från bensin och papper till mediciner och mat. Nedan beskrivs några verksamheter inom området:

Kemisk industri
Produktion av organiska och oorganiska kemikalier. Detta inkluderar allt från industriella kemikalier, som syror och lösningsmedel, till specialkemikalier som används i produkter såsom färger och plast.

Livsmedelsindustri
Bearbetning av råvaror från jordbruket till färdigförpackade livsmedelsprodukter. Denna sektor använder processer som pastörisering, fermentering och torkning för att skapa allt från konserverad mat till färskvaror.

Läkemedelsindustri
Framställning av mediciner och andra hälsofrämjande produkter. Denna industri kräver särskilt noggranna processer för att säkerställa säkerhet och effektivitet i de slutliga medicinska produkterna.

Petrokemisk industri
Bearbetning av råolja och naturgas till ett brett spektrum av produkter inklusive bensin, diesel, smörjoljor och råmaterial för plastproduktion.

Pappers- och massaindustri
Omvandling av trä och återvunnet papper till nya pappersprodukter och andra derivat såsom kartong och pappersmassa.

Vad är processindustri

Viktiga riktlinjer och säkerhetsaspekter inom processindustrin

Inom processindustri hanterar anläggningarna stora volymer av kemiska, biologiska och fysikaliska processer under potentiellt farliga förhållanden. Därav är strikta säkerhetsriktlinjer och kontroller av yttersta vikt. För att säkerställa både arbetarnas säkerhet och miljöskydd, finns det en rad riktlinjer och säkerhetsaspekter som måste följas noggrant. Processindustrier börjar med att genomföra omfattande riskbedömningar för att identifiera potentiella risker inom produktionsprocesserna. Detta inkluderar identifiering av farliga ämnen. Att känna till och förstå de egenskaper och risker som är associerade med de kemikalier som används eller produceras i anläggningen. Klicka in på www.giapremix.se för att läsa mer om saker att tänka på för arbetsplatser med riskfyllda miljöer och om skyddsprodukter.

Processhazardanalys (PHA)
Användning av metoder som HAZOP (Hazard and Operability Study) för att analysera vad som kan gå fel och vilka konsekvenserna skulle bli vid en processavvikelse.

Upprättande av nödplaner
Inkluderar utveckling av handlingsplaner för olika nödsituationer, såsom kemikalieutsläpp, brand eller explosion.

Installation och underhåll av säkerhetsutrustning
Användningen av adekvat säkerhetsutrustning är avgörande för att minska risken för olyckor och skador.

Säkerhetsventiler och tryckavlastnings anordningar
För att förhindra övertryck i processutrustning som kan leda till explosioner eller andra farliga situationer.

Brandskyddssystem
Installation av brandsläckningssystem, brandlarm och rökdetektorer.

Läckagedetektorer och luftövervakning
För att tidigt upptäcka läckor av toxiska eller brandfarliga gaser.

Arbetarskydd och personlig skyddsutrustning (PPE)
Att skydda de anställda från exponering för farliga ämnen och potentiellt farliga arbetsförhållanden är grundläggande. Detta kräver:

Utbildning och träning
Regelbunden och omfattande säkerhetsutbildning för all personal om hur man hanterar kemikalier säkert och hur man agerar i nödsituationer.

Tillhandahållande av PPE
Distribuering av personlig skyddsutrustning som andningsskydd, skyddsglasögon, kemikaliebeständiga handskar och skyddskläder.

Medicinska övervakningsprogram
Regelmässiga hälsokontroller för att identifiera eventuella hälsoproblem som kan ha orsakats av exponering på arbetsplatsen.

Gällande regelverk för Sveriges process- och tillverkningsindustrier

Regelverken och förhållandena för fabrikerna regleras strikt av nationella och internationella lagar och standarder, såsom:

 • OSHA (Occupational Safety and Health Administration) i USA
  Ställer krav på arbetsmiljön för att säkerställa säker och hälsosam arbetsplats.
 • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) i Europa
  Reglerar kemikalier för att skydda människors hälsa och miljön.
 • ATEX-direktiven i Europa
  Specifika krav för utrustning och arbetsplatser i explosiv atmosfär.

Miljöskydd
Förutom arbetarsäkerhet måste processindustrier också hantera miljöpåverkan genom korrekt återvinning och bortskaffande av avfall för att minimera miljöpåverkan. De behöver underhålla med noggranna kontroller av utsläppen för att följa riktlinjerna kring avfall och utsläpp. De har speciella tekniker och utrustning för att kontrollera och rena utsläpp till luft och vatten från processanläggningar.

Vad är processindustri

Hur är processfabrikerna uppbyggda?

Processindustri är ett brett område med komplexa anläggningar som är noggrant utvalda för att hantera resurser och råvaror till nya produkter. Därför blir det en viktig del i det hållbara arbetet som görs för att skapa en så bra och långsiktig framtid som möjligt. Uppbyggnaden kan skilja sig lite beroende på vilket material tillverkningsindustrin hanterar eller utformar. Men generellt sett har de en typisk uppbyggnad för de flesta fabriker och anläggningar som är utrustade med stora reaktorer, blandare, destillationskolonner och andra specialiserade maskiner. Anläggningarna är ofta designade för kontinuerlig drift, med omfattande automation och styrningssystem för att reglera de komplexa processerna. Därför kräver anläggningarna en noggrann och betydande planering med högkvalitativa material. De nyttjar avancerad teknik för att säkerställa säker, effektiv och ekonomisk drift. Säkerhets- och kvalitetskontroll är också avgörande aspekter i drift av processanläggningar tillsammans med dataanalys och processoptimering, som båda är centrala roller i att minska driftskostnader. Här följer beskrivning av olika komponenter som är typiska för fabriker inom processindustrin.

Kärnproduktion
De centrala komponenterna i många processindustrier är reaktorer där råmaterialen genomgår kemiska reaktioner. Dessa är ofta stora kärl eller tankar som kan hantera höga tryck och temperaturer, utrustade med uppvärmning och/eller kylsystem samt omrörare för att säkerställa enhetliga reaktioner. Efter kemiska reaktioner måste önskade produkter separeras från biprodukter och reaktanter. Detta uppnås genom användning av destillationskolonner, centrifuger, filtrerings enheter och andra separations enheter. Dessa enheter är avgörande för att uppnå hög renhet och kvalitet på slutprodukterna. För att styra reaktionstemperaturen och processförhållandena, är värmeelement och kylsystem kritiska. Dessa inkluderar ånggenererare, värmeväxlare, kondensorer och kyltorn som reglerar temperatur och tryck inom anläggningen.

Stödsystem
Ett omfattande nätverk av rörledningar och pumpar används för att transportera råmaterial, mellanprodukter och slutprodukter mellan avdelningar av fabriken. Materialen måste ofta flyttas över avsevärda avstånd, ibland under höga tryck eller vid specifika temperaturer för att bevara reaktionsförhållandena. Moderna processindustrianläggningar är högt automatiserade och drivs från centrala kontrollrum där operatörer övervakar och styr processerna elektroniskt. Dessa kontrollrum är utrustade med avancerade mjukvarusystem för att övervaka processvariabler, säkerhetskontroller och effektivitetsmätningar. För både råmaterial och färdiga produkter krävs lämpliga lagringsfaciliteter. Dessa måste vara designade för att hantera kemikalier säkert, ofta med krav på brandbekämpning, ventilation och sekundär inneslutning för att hantera eventuella läckor eller spill.

Säkerhets- och miljökontrollsystem
För att minska miljöpåverkan och uppfylla regleringskrav är anläggningar utrustade med kontrollsystem. De säkerställer och hjälper biologiska behandlingssystem att rena utsläppen innan de släpps ut i miljön. Processindustri genererar ofta betydande mängder fast, flytande och gasformigt avfall som måste behandlas eller avlägsnas säkert. Det gör att avfallsbehandlingssystem, inklusive kemisk behandling, och filtrering är viktiga för att minska miljöpåverkan och återvinna värdefulla resurser. För att veta mer om risker och vilka säkerhetsstandarder som finns för processindustri, kan du läsa mer på Svenskelstandard.

Infrastruktur och logistik
För att hantera inkommande råmaterial och utgående produkter, har anläggningar specialiserade lastnings- och lossningsområden. Dessa är ofta utformade för att hantera bulk transporter via lastbil, järnväg eller ibland genom rörledningar

Vad är processindustri

5 punkter som processindustrin gör för Sveriges ekonomi

Processindustrin spelar en mycket viktig roll i Sveriges ekonomi och bidrar på flera avgörande sätt. En stor del till varför det har en så viktig roll är den topp position, Sverige som land innehar i just processindustri. Där är såklart automatiseringar, forskning och digitala lösningar en bidragande faktor.

 • Sysselsättning
  Processindustrin är en av de största arbetsgivarna i Sverige, särskilt inom sektorer som papper och massa, kemikalier, och stålproduktion. Dessa industrier skapar tusentals direkta jobb samt indirekta jobb inom leverantörs kedjor och stödtjänster, vilket stärker den lokala ekonomin och ökar sysselsättningsgraden.
 • Exportintäkter
  Sverige är en stor exportör av produkter som kommer från tillverkningsinsustrin. Till exempel står pappers- och massaindustrin samt järn- och stålindustrin för en betydande del av landets export. Dessa exportintäkter är avgörande för Sveriges handelsbalans och bidrar till ett stabilt valuta inflöde.
 • Innovation och forskning
  Processindustri i Sverige är starkt kopplad till innovation och forskning, med betydande investeringar i teknologisk utveckling. Dessa investeringar driver fram nya produkter och effektivare produktionsmetoder, vilket stärker Sveriges position som en ledande nation inom områden som hållbar utveckling och grön teknik.
 • Regional utveckling
  Många av Sveriges fabriker och industrier är belägna i mindre städer och på landsbygden. Där spelar de en nyckelroll för den ekonomiska stabiliteten. Det bidrar till regional utveckling genom att erbjuda arbetstillfällen, stimulera lokal ekonomi och infrastrukturutveckling.
 • Bidrag till hållbarhet
  Sverige är känt för sitt fokus på hållbar utveckling och miljövänlig teknik. Processindustrierna har en central roll i detta arbete genom att investera i och tillämpa miljövänliga tekniker och metoder. Detta inkluderar allt från energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp till vattenrening och återvinning av material. Dessa åtgärder skyddar inte bara miljön utan skapar också långsiktigt hållbara affärsmodeller som kan tjäna som modeller för andra industrier globalt.

Vad är processindustri

Maskiner inom olika tillverkningsprocesser

Denna breda kategori av tillverkningsprocesser och industrier har sina skillnader, just mellan de olika sektorerna är de betydande. Skillnaderna framträder tydligast när man betraktar de olika typerna av processer. Men även när det kommer maskiner som används i fabriker och under tillverkningsprocesser. Här nedan är några exempel på vanliga maskiner som spelar en central roll i olika sektorer av processindustrin:

Reaktorer
Reaktorer är fundamentala inom kemisk och farmaceutisk industri för genomförande av kemiska reaktioner. De är konstruerade för att hantera höga temperaturer och tryck, och finns i olika konfigurationer såsom batchreaktorer, kontinuerliga reaktorer och plug flow-reaktorer. Reaktorerna är oftast gjorda av rostfritt stål eller speciella legeringar för att tåla korrosiva eller reaktiva kemikalier.

Destillationskolonner
Destillationskolonner används flitigt inom petrokemisk industri och för tillverkning av spritdrycker för att separera blandningar baserat på deras kokpunkter. De består vanligtvis av en serie av plattor eller fyllningsmaterial som hjälper till att öka effektiviteten i sepperationsprocessen genom att skapa mer yta för vätska och ånga att komma i kontakt.

Centrifuger
Centrifuger är väsentliga för separation av fasta och flytande komponenter, särskilt inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och vattenrening. De använder centrifugalkraft för att snabbt separera material baserat på densitet, vilket är viktigt för allt från mjölkavskiljning till slamsedimentering.

Värmeväxlare
Värmeväxlare är avgörande för att överföra värme mellan två eller fler vätskor utan att de blandas. De används för att värma eller kyla processvätskor och är centrala inom branscher som kemisk bearbetning, energiproduktion och livsmedelsbearbetning. Värmeväxlare kan vara av typen rör-i-rör, platt- eller skalkondensorer.

Pumpar
Pumpar är oumbärliga för att transportera vätskor genom en processanläggning. De finns i många olika utföranden, inklusive centrifugalpumpar och positiv förskjutningspumpar, beroende på applikationens krav på flöde och tryck. Pumpar används i nästan alla processindustrier för att flytta allt från vatten och olja till tjocka slam och kemiskt aggressiva vätskor.