Vad är OVK besiktning? Krav, regler och utförande

Vad är OVK besiktning

I en värld där inomhusmiljöns kvalitet blir allt viktigare, framträder OVK besiktning som en central faktor i modern byggnadsteknik. Så, vad är en OVK besiktning? Förkortningen står för obligatorisk ventilationskontroll, vilket är en undersökningsprocess av byggnaders ventilationssystem som inte bara är lagstadgad utan också bidrar till en sund och säker inomhusmiljö. Denna artikel utforskar OVK-besiktningens betydelse, genomförande och effekter på byggnader och deras användare.

Varför OVK?

Varför är obligatorisk ventilationskontroll en så pass viktig del av byggnadsskötseln? Det finns flera anledningar till varför denna process är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och effektiv inomhusmiljö.

För det första bidrar OVK till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar optimalt. I moderna byggnader är ett välfungerande ventilationssystem nyckeln till att upprätthålla god luftkvalitet. Med en regelbunden OVK kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem som kan påverka systemets effektivitet, såsom blockeringar i luftkanaler, brister i fläktarnas funktion eller problem med luftfilter. Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska, bidrar man till en stadig och hälsosam luftcirkulation i byggnaden. Mer om VVS-system: https://nordicindustry.net/vvs-konstruktor/

Vad är OVK besiktning

Tecken på att det kan vara dags för en OVK besiktning

Att identifiera när det är dags att genomföra en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och säker inomhusmiljö. Det finns flera tecken som kan indikera att det är dags att granska och eventuellt förbättra ert ventilationssystem. Här är några av de mest framträdande tecknen:

 • Dålig luftkvalitet
  Om inomhusluften känns stillastående, tung eller obehaglig kan det vara ett tecken på att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Dålig luftkvalitet kan också uppenbara sig genom en ihållande dålig lukt, vilket kan tyda på otillräcklig ventilation.
 • Ökad luftfuktighet och mögelbildning
  Om det finns tecken på hög luftfuktighet inomhus, såsom kondens på fönster eller fuktiga fläckar på väggar och tak, kan detta vara en indikator på otillräcklig ventilation. Mögelbildning, särskilt i hörn och runt fönster, är ett tydligt tecken på att luftcirkulationen är bristfällig.
 • Hälsoproblem bland inneboende
  Om personer som regelbundet vistas i byggnaden upplever symtom som huvudvärk, trötthet, allergiska reaktioner eller andningsbesvär, kan det vara ett tecken på att inomhusluften är dålig. Dessa symtom kan vara direkt kopplade till brister i ventilationssystemet.
 • Missljud från ventilationssystemet: Ovanliga ljud från ventilationssystemet, såsom vissling, buller eller knackande ljud, kan tyda på mekaniska problem eller blockeringar i systemet. Sådana ljud bör inte ignoreras, då de kan indikera allvarligare problem.
 • Ojämn temperaturfördelning: Om vissa delar av byggnaden är markant varmare eller kallare än andra kan det vara ett tecken på att ventilationssystemet inte fungerar korrekt. Ett välbalanserat system bör fördela luften jämnt genom byggnaden.
 • Ökade energi- och driftskostnader: En plötslig ökning av energikostnader kan vara ett tecken på att ventilationssystemet inte arbetar effektivt. Ett system som behöver kämpa för att upprätthålla luftflödet kan använda mer energi än nödvändigt.
 • Ålder på ventilationssystemet: Äldre ventilationssystem, särskilt de som inte har underhållits regelbundet, är mer benägna att uppvisa brister. Om ert system är gammalt och inte har kontrollerats på länge, kan det vara dags för en OVK.

Att vara uppmärksam på dessa tecken kan hjälpa till att identifiera behovet av en OVK besiktning i tid. Regelbundna besiktningar och underhåll av ventilationssystemet är nyckeln till att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och förebygga större problem som kan uppstå på grund av försummelse.

Vad är OVK besiktning

Ventilationsbesiktningens lagliga grund

Sedan 1991 är OVK besiktningar lagstadgade i Sverige. Sedan dessa blev en lagstadgad del av byggnadsunderhållet i Sverige, har fokus på att upprätthålla god inomhusluft och energieffektiva ventilationssystem varit centralt. Denna lagstiftning är inte enbart en teknisk formalitet, utan snarare en viktig folkhälsofråga.

En viktig hälsofråga
Inomhusluften vi andas har en direkt påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Forskning har visat att dålig inomhusluftkvalitet kan leda till en rad hälsoproblem, såsom huvudvärk, trötthet, och i värre fall, kroniska andningsproblem som astma. Därför har staten genom OVK lagstiftningen satt en standard för att säkerställa att byggnadernas ventilationssystem regelbundet kontrolleras och underhålls för att skydda dess inneboendes hälsa.

Bra för både miljö och ekonomi
Energieffektivitet är en annan kärnaspekt av OVK-besiktningarna. I en tid där miljömässig hållbarhet är av yttersta vikt, spelar energieffektiva system en avgörande roll. Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar effektivt, minskas energiförbrukningen, vilket inte bara är bra för miljön utan även för byggnadens driftskostnader. Detta är särskilt relevant i kallare klimat som Sveriges, där uppvärmningskostnaderna kan vara betydande.

Vad är OVK besiktning

Fördelar med att utföra OVK – ett nödvändigt stickprov

OVK besiktningar, som kan ses som ett nödvändigt stickprov i byggnadsskötseln, erbjuder en rad fördelar som sträcker sig bortom den omedelbara granskningen av ventilationssystemet. Genom dessa besiktningar ges möjlighet att djupdyka i byggnadens övergripande hälsa och därmed identifiera potentiella problem som kanske inte annars skulle ha uppmärksammats.

Kontrollen kan leda till upptäckt av underliggande problem på andra områden
En av de mest betydelsefulla fördelarna med OVK besiktningar är att de ofta leder till upptäckten av underliggande problem. Även om fokus ligger på ventilationssystemet, kan en noggrann kontrollant identifiera andra relaterade frågor, såsom isoleringsbrister, problem med fukthantering eller till och med strukturella brister. Dessa upptäckter kan vara avgörande för att förhindra mer kostsamma och omfattande reparationer längre fram.

Välbehövda moderniseringar ofta ett resultat av en kontroll
Dessutom ger OVK besiktningar en unik möjlighet att modernisera gamla system. I många äldre byggnader kan ventilationssystemen vara föråldrade och ineffektiva. Genom en OVK kan fastighetsägare få insikter i hur dessa system kan uppgraderas eller ersättas för att möta dagens standarder för energieffektivitet och luftkvalitet. Detta kan leda till installation av modernare, mer energieffektiva system som inte bara förbättrar luftkvaliteten utan också minskar byggnadens driftskostnader.

Ökar byggnadens livslängd
En annan viktig fördel är att OVK besiktningar bidrar till att förlänga byggnadens livslängd. Regelbundna kontroller och underhåll av ventilationssystemet kan förebygga allvarliga skador på byggnadens struktur. Till exempel kan ett välventilerat takrum förhindra fuktansamling som kan leda till träförruttnelse.

Förbättrar arbetsmiljö såväl som boendemiljö
OVK besiktningar bidrar också till en mer hälsosam arbets- och boendemiljö. Genom att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt, reduceras risken för luftburna allergener och föroreningar. Detta är särskilt viktigt i byggnader där människor tillbringar mycket tid, som kontorsbyggnader, skolor och bostadshus.

Vad är OVK besiktning

Process, frekvens och kvalifikation

Processen för en OVK besiktning
Processen för en OVK besiktning är omfattande och inriktad på att säkerställa att alla aspekter av ventilationssystemet fungerar optimalt. Först genomgår systemets synliga delar, såsom ventilationskanaler, fläktar och filter, en grundlig visuell inspektion för att identifiera eventuellt slitage eller skador. Därefter fokuserar kontrollanten på att mäta och analysera luftflödena i olika delar av byggnaden. Denna mätning är avgörande för att avgöra om luftcirkulationen uppfyller de rekommenderade standarderna för en hälsosam inomhusmiljö. Vidare inkluderar besiktningen en kontroll av systemets mekaniska och elektriska komponenter för att bedöma deras funktion och säkerhet. Slutligen, sammanställs en detaljerad rapport som beskriver systemets nuvarande skick, eventuella brister och rekommendationer för förbättringar. Denna rapport är inte bara en återkoppling till fastighetsägaren utan fungerar också som en vägledning för framtida underhåll och uppgraderingar.

Frekvens för OVK
När det gäller frekvensen för genomförandet av OVK, är det viktigt att förstå att denna varierar beroende på byggnadens karaktär och användning. För exempelvis skolor, sjukhus och andra byggnader med hög personbelastning, kan kravet på frekventare OVK besiktningar vara striktare jämfört med bostadshus eller mindre kontorsbyggnader. Denna differentiering säkerställer att byggnader med högre riskfaktorer för luftkvalitetsproblem kontrolleras oftare. Det är viktigt för fastighetsägare att ha kännedom om de specifika kraven för sina byggnader och se till att de efterföljer dessa riktlinjer, inte bara för att uppfylla lagkrav utan också för att upprätthålla en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Kvalifikationer för utförande av OVK

När det kommer till kvalifikationerna för att utföra en OVK, krävs det att kontrollanten inte bara har en certifiering, utan också en djupgående förståelse och praktisk erfarenhet av ventilationssystem. Denna expertis omfattar kunskap om de senaste teknikerna och standarderna inom ventilationsteknik, samt förmågan att tolka och tillämpa komplexa regelverk och normer. Certifierade kontrollanter är ofta utrustade med specialiserad utrustning för att kunna utföra noggranna mätningar och analyser. Deras utbildningsbakgrund inkluderar vanligtvis kurser i byggnadsteknik, miljöteknik eller liknande fält, vilket ger dem den teoretiska grund och praktiska färdigheter som krävs för att utföra OVK på ett effektivt och professionellt sätt. Det är genom denna kombination av certifiering och expertis som kontrollanter kan erbjuda värdefulla insikter och rekommendationer som bidrar till att höja standarden för inomhusluftkvalitet och byggnadens övergripande hälsa.

Krav för godkänd OVK

För att en OVK ska anses godkänd, måste ventilationssystemet uppfylla gällande normer för luftkvalitet och effektivitet, och eventuella brister som identifierats under besiktningen måste åtgärdas.

I sammanfattning är OVK-besiktningar en vital del i att upprätthålla hälsosamma och effektiva inomhusmiljöer i byggnader. Genom att förstå och upprätthålla dessa standarder, bidrar fastighetsägare och förvaltare till bättre hälsa och välbefinnande för de som använder byggnaderna, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar och energieffektiv byggnadssektor.

Se mer nyheter om VVS https://vvskonsult.net/