VVS konsult med kompetens från ritning till besiktning

Anlita en VVS konsult för energieffektiva och moderna VVS-lösningar

Läs mer

Välj oss som er VVS konsult

Vi på Creacon är era dedikerade VVS-konsulter och specialiserar oss på att skapa optimala och energieffektiva inomhusmiljöer. Vårt övergripande mål är att assistera er i planering, design och implementering av skräddarsydda VVS-system som perfekt harmoniserar med era specifika behov. För att leverera dessa skräddarsydda lösningar utnyttjar vi den senaste teknologin, inklusive avancerad 3D-CAD-modellering, allmänt refererad till som BIM-modellering. Genom att samarbeta med oss, era VVS-experter, kan ni förvänta er resultat som inte bara är kostnadseffektiva utan också hållbara och miljövänliga.

Vårt omfattande utbud av tjänster inkluderar allt från initiala förstudier och detaljerade kostnadsbedömningar till noggrann projektplanering och projektledning. Dessutom ansvarar vi för systemkalibrering, djupgående energianalyser och rigorösa kvalitetskontroller. Vi tar också hand om OVK-besiktningar, installationskoordinering och precis CAD-samordning för att säkerställa att ert projekt fortlöper smidigt och enligt plan.

VVS system

Tips & tricks

Läs om våra tips inom VVS relaterat arbete och byggnadsdesign i sin helhet. Vi fördjupar oss på områden som energieffektivitet, hållbarhet och VVS-konstruktion.

Byggnad med avancerade VVS-system

VVS-konsult

Utforska hur vi arbetar på VVS-området och hur vår process ser ut. Vi erbjuder en totallösning som följer högt ställda beställarkrav.

VVS konsult

VVS-konstruktör

Ta hjälp från en expert inom modern byggnadskonstruktion. VVS-projektering, projektledning och mycket mer.

Undvika kostsamma misstag med en erfaren VVS-konstruktör

När VVS-systemet i en byggnad är korrekt konfigurerat från början kan betydande besparingar på energiförbrukningen uppnås över tid. Detta innebär procentuella minskningar av energikostnaderna och undviker kostsamma ombyggnader eller behovet av att investera i föråldrad teknisk utrustning. En VVS-konsult fungerar som en garanti för att de som vistas i byggnaden, oavsett om det är för boende eller arbete, kan njuta av hög komfort och optimal funktionalitet.

VVS konsult
VVS ritning

Processen inleds med en detaljerad förstudie

En VVS-konsult inleder sitt arbete genom att noggrant förstå projektets omfattning och kundens behov. Genom aktiv kommunikation med klienten och andra intressenter skapas en tydlig bild av förväntningarna och de specifika krav som måste uppfyllas. Detta inkluderar att arrangera möten med byggentreprenörer, arkitekter och andra yrkesgrupper som är involverade i projektet. Efter att ha skapat en överblick genomför projektören fältundersökningar. Genom att besöka byggnaden och noggrant inspektera de befintliga VVS-systemen samlas väsentlig information in. Detta kan innebära att man tar mätningar av faktorer som rumstemperatur, luftflöden, vattentryck och andra relevanta parametrar för att få en grundläggande förståelse av de aktuella förhållandena i byggnaden.

Avancerad 3D-modellering skapar effektiva VVS-system

En VVS-konsult som är utrustad med avancerade 3D-modellerings- och beräkningsverktyg tar hänsyn till all insamlad och analyserad data. Med hjälp av specialiserad programvara skapas detaljerade tekniska ritningar som planerar rörinstallationer, ventilationssystem och placeringen av VVS-utrustning. Beräkningar genomförs för att säkerställa att rör och utrustning dimensioneras enligt projektets krav och gällande standarder. Ibland används även simuleringar för att prognostisera systemets prestanda och dess energieffektivitet.

Slutligen sammanställs resultaten av detta arbete i en officiell rapport. Rapporten innehåller omfattande tekniska ritningar, detaljerade beräkningar samt rekommendationer för hur VVS-systemet bör utformas. Genom denna rapport får klienten en djupgående insikt i design och funktionalitet hos det planerade systemet.

VVS konsult

Kräv en VVS-konstruktör för ditt projekt?

Det beror helt på projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett är en VVS-montör tillräcklig för mindre byggnader, som exempelvis villor och småhus. Men när det kommer till bostadshus eller kommersiella fastigheter där VVS-installationen och dess system är en betydande investering krävs en VVS-konsult.

Men varför behövs en projektör i dessa fall? Jo, när investeringen är betydande blir eventuella fel och misstag mycket kostsamma. Förväntningen är ofta att VVS-systemet i sådana byggnader ska fungera felfritt i 50-100 år utan stora övergripande förändringar. Därför är det avgörande att systemet är optimalt konfigurerat för att vara så energieffektivt som möjligt.

VVS är mer än effektivitet

Energieffektivitet är dock inte den enda viktiga aspekten. Systemet måste även vara väl fungerande och anpassat till de specifika förutsättningarna i byggnaden. Planeringen av rörsystemets dragning genom fastigheten har stor betydelse och påverkar den totala effektiviteten i systemet. Det är också viktigt att centralsystemet för VVS-installationen är robust och kan automatiseras till stor del. Detta kan innebära automatisk reglering av uppvärmning och kylning baserat på behov, vilket inte bara minskar kostnaderna, utan också snabbt kan anpassa byggnaden vid extrema temperaturer för att effektivisera energiförbrukningen.

Vad sker efter genomförd VVS-installation?

Efter installationen genomförs en efterkontroll för att säkerställa att VVS-systemet fungerar som förväntat. Eventuella problem eller avvikelser från planen åtgärdas och nödvändiga justeringar görs.

Vi erbjuder efterföljande support och underhållstjänster för att säkerställa att VVS-systemet fortsätter att fungera optimalt över tid. Detta kan innebära periodiskt underhåll, felsökning och reparationer vid behov. Genom att följa en välstrukturerad arbetsprocess kan våra VVS-konsulter säkerställa att VVS-systemet i byggnaden fungerar effektivt, uppfyller alla säkerhets- och regleringskrav samt möter era behov och förväntningar.

Lämna förfrågan

Få en offertBe oss ringa upp

VVS konsult

Varför anlita en VVS-konsult för ditt byggprojekt?

VVS-systemen (Värme, Ventilation och Sanitet) utgör en kritisk del i varje byggprojekt. De säkerställer inte bara komfort och säkerhet i byggnader men bidrar även till energieffektivitet och hållbarhet. En VVS-konsult, med sin expertis och erfarenhet, spelar en central roll i planering, design och genomförande av dessa system. Deras arbete sträcker sig från initiala utkast till slutlig implementering, med fokus på att skapa system som är både kostnadseffektiva och högpresterande.

En VVS-konsult tillför ovärderlig kunskap till byggprojekt. Med deras specialiserade expertis kan de effektivisera projektplaneringen, vilket resulterar i tids- och kostnadsbesparingar. Genom att säkerställa att alla VVS-relaterade aspekter uppfyller de högsta standarderna minskas risken för framtida problem och kostsamma reparationer. Dessutom är deras förmåga att navigera och följa gällande lagar och föreskrifter kritisk för att undvika rättsliga komplikationer.

Delar av en byggnad som en VVS-projektör optimerar

En VVS-konsult har en avgörande roll i optimeringen av olika aspekter av en byggnad:

 • Värmesystem
  De designar och optimerar värmesystem för maximal energieffektivitet och komfort.
 • Ventilationssystem
  En god luftkvalitet är avgörande, och en VVS-konsult ser till att ventilationssystemen uppfyller nödvändiga standarder.
 • Vatten och sanitet
  Vattenanvändning och avloppshantering är centrala för både hållbarhet och effektivitet, och här spelar VVS-konsulter en viktig roll.
 • Energianvändning
  De bidrar till att minimera byggnadens övergripande energiförbrukning, vilket leder till lägre driftkostnader.
VVS konsulter

Att anlita en VVS-projektör kan leda till stora besparingar

Fallstudier visar att VVS-konsulter kan leda till betydande besparingar. Initiala investeringar i effektiva och välplanerade VVS-lösningar betalar sig ofta över tid genom minskade driftskostnader. Genom att förebygga framtida problem och erbjuda skräddarsydda lösningar kan en VVS-konsult bidra till väsentliga ekonomiska fördelar för byggprojekt. Exempel på detta är att många av byggnadens system får en standby-funktion och man installerar samordnade system som kan hushålla med energin.

Att anlita en VVS-ingenjör är ett viktigt beslut som kan ha långtgående effekter på ett byggprojekts framgång och lönsamhet. Genom att säkerställa att ditt byggprojekt är i händerna på en erfaren och kompetent konsult, kan du optimera byggnadens funktion, komfort och hållbarhet, samtidigt som du minimerar både initiala och långsiktiga kostnader.

Building Information Modeling (BIM) inom VVS-konsultarbete

I dagens komplexa byggbransch är precision och effektivitet avgörande faktorer för att säkerställa framgångsrika projekt. Ett av de mest banbrytande verktygen som har revolutionerat VVS-konsultarbete är Building Information Modeling (BIM). I den här artikeln kommer vi att utforska BIM-modelleringens roll, arbetsflödet, programvaror, och dess fördelar inom VVS-konsultation, samt hur det hjälper till att förutse och förebygga misstag.

Vad är BIM-modellering inom VVS-konsultation?
Building Information Modeling (BIM) är mycket mer än bara ritningar på papper. Det är en digital teknik som tillåter skapandet av en detaljerad 3D-modell av en byggnad, inklusive VVS-systemen. BIM-modellering går långt bortom traditionella 2D-ritningar genom att skapa en virtuell representation som integrerar information om design, konstruktion och drift av en byggnad.

Arbetsflöde och process i BIM-modellering

Detta inom VVS-konsultation omfattar flera kritiska steg:

 • Datainsamling och analys
  VVS-konsulter samlar in data om projektet, inklusive byggnadens struktur och krav för VVS-systemet.
 • Skapande av 3D-modeller
  Med hjälp av specialiserad BIM-programvara, såsom Autodesk Revit MEP, skapas detaljerade 3D-modeller av VVS-systemen.
 • Integration med andra discipliner
  BIM-modellerna integreras med andra byggnadsdiscipliner, som arkitektur och struktur, för att säkerställa samordning och kollisionsdetektion.
 • Kollisionsdetektion och samordning
  BIM-modellerna används för att upptäcka och åtgärda eventuella konflikter mellan olika byggkomponenter, inklusive VVS-system.
 • Dokumentation och ritningar: Slutligen genereras automatiskt högkvalitativa ritningar och dokumentation baserat på BIM-modellerna.

Programvaror och verktyg för BIM-modellering
Inom VVS-konsultation används flera specialiserade BIM-programvaror och verktyg för att underlätta modellering och samordning. Dessa inkluderar Autodesk Revit MEP, Trimble SysQue och Bentley OpenBuildings. Dessa programvaror erbjuder avancerade funktioner som underlättar processen och förbättrar kvaliteten på resultaten.

Varför är BIM bättre än andra metoder?
Jämfört med traditionella metoder erbjuder BIM-modellering många fördelar. Den ökade precisionen och samordningen mellan olika discipliner är bara början. BIM gör det möjligt att förbättra kommunikationen mellan alla projektens intressenter, vilket minskar risken för fel och konflikter. Dessutom ger det enklare möjligheter att utforska olika designalternativ och bedöma deras påverkan.

I praktiken har BIM-modellering inom VVS-konsultation visat sig vara mycket fördelaktig. Den förbättrar effektiviteten genom att minska ändringsordrar och omkonstruktion. Genom att förenkla samordning och upptäcka konflikter i förväg sparar den tid och resurser under både konstruktion och underhåll.

Förebyggande av misstag med 3D-modeller i BIM-modellering
En central och oerhört värdefull komponent av BIM-modellering inom VVS-konsultarbete är dess kapacitet att proaktivt upptäcka och eliminera potentiella misstag och konflikter. Detta är särskilt avgörande i byggbranschen, där fel och konflikter kan leda till betydande förseningar och kostnadsökningar.

I byggbranschen har kollisioner mellan olika byggkomponenter alltid utgjort en potentiell katastrof. För VVS-konsulter är dessa kollisioner särskilt kritiska eftersom de kan leda till kostsamma förseningar och omfattande omkonstruktion. Innan införandet av BIM var kollisioner svåra att undvika och krävde ofta reaktiv hantering.

BIM-minskning av kollisionsrisk
En studie som genomfördes av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser vid Luleå tekniska universitet (LTU) gav överväldigande bevis för BIM-modelleringens effektivitet. Resultaten visade att användningen av BIM minskade risken för kollisioner med en häpnadsväckande 90% jämfört med traditionella 2D-ritningar. Denna minskning är av enorm betydelse, inte bara för projektets framsteg utan också för dess ekonomiska hållbarhet.

Kvantifierbara fördelar
Det är värt att nämna att de kvantifierbara fördelarna med att undvika kollisioner är enorma. Enligt en rapport från Boverket, Sveriges nationella myndighet för samhällsplanering och byggande, kan kostnaderna för att rätta till kollisioner och konflikter i byggprojekt uppgå till 3-5% av det totala projektvärdet. Med BIM-modellering kan dessa kostnader sänkas, vilket kan leda till stora besparingar.

Tidig upptäckt av kritiska designfel
Förutom att förhindra kollisioner gör BIM-modellering det möjligt att tidigt upptäcka kritiska designfel inom VVS-systemen. En rapport från Europeiska kommissionen visar att felaktigt utformade VVS-system kan stå för upp till 40% av alla energirelaterade problem i byggnader. Genom att använda BIM kan dessa fel identifieras och rättas till innan byggnaden ens börjar ta form, vilket sparar både tid och energi på lång sikt och bidrar till en hållbarare byggbransch.

Förbättrad kommunikation och samarbete
BIM-modellering främjar en öppen och effektiv kommunikation mellan alla projektets aktörer, inklusive arkitekter, ingenjörer och entreprenörer. En rapport från Byggsektorns Utvecklings- och Arbetsmiljöfond (BAM) påpekar att detta leder till en minskning av missförstånd och oenigheter som ofta orsakar förseningar i byggprojekt. BIM ger en gemensam plattform där alla kan samarbeta och dela information i realtid, vilket i sin tur bidrar till att undvika misstag och problem.

BIM

LEED – En grön ledstjärna i byggbranschen

I en tid då hållbarhet och miljömedvetenhet är i fokus, är Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ett värdefullt ramverk som styr byggprojekt mot en mer hållbar framtid. LEED, utvecklat av United States Green Building Council (USGBC), är ett globalt erkänt certifieringssystem som främjar miljövänliga byggnader och hållbarhetsprinciper. I det här avsnittet kommer vi att utforska LEED, dess mål och dess påverkan på VVS-konsultation och byggbranschen.

En översikt av LEED
LEED är ett system för att bedöma och certifiera byggnaders miljöprestanda och hållbarhetsinsatser. Det innefattar ett omfattande uppsättning riktlinjer och kriterier som omfattar allt från energieffektivitet och vattenhantering till materialval och inomhusluftkvalitet. Byggnader som uppfyller de nödvändiga kraven och poängkraven kan erhålla en LEED-certifiering på olika nivåer, inklusive Certified, Silver, Gold och Platinum.

Fokus på energieffektivitet och VVS
Inom VVS-konsultation är LEED särskilt viktigt när det gäller att främja energieffektiva och miljövänliga lösningar. För att uppnå LEED-certifiering krävs det att VVS-systemen utformas och implementeras med hållbarhet i åtanke. Detta inkluderar att minska energiförbrukningen genom avancerade system och reglersteknik, optimera vattenanvändning och se till att luftkvaliteten inomhus är av högsta standard.

Miljömässiga fördelar av LEED

 • Energibesparingar
  Genom att integrera avancerad teknik och energieffektiva VVS-system kan LEED-certifierade byggnader betydligt minska sin energiförbrukning. Enligt USGBC kan sådana byggnader minska energiförbrukningen med upp till 30% jämfört med icke-certifierade byggnader.
 • Vattenbesparingar
  LEED uppmuntrar till användning av vattenbesparande VVS-funktioner, som vattenlås och lågflödesarmaturer. Detta minskar vattenavfall och främjar hållbar vattenhantering.
 • Bättre inomhusluftkvalitet
  LEED kräver att byggnader har system för ventilation och filtrering som garanterar hög inomhusluftkvalitet. Detta skapar en sundare arbets- och boendemiljö för användarna.
 • Materialval
  LEED belönar användningen av miljövänliga material och komponenter i byggnadsprocessen. Detta minskar påverkan av byggbranschen på miljön.

Utmaningar och framtida möjligheter
Trots sina fördelar är LEED inte utan sina utmaningar. Implementeringen av LEED-krav kan vara komplex och kräver samarbete mellan olika discipliner inom byggbranschen, inklusive VVS-konsulter. Det finns också en kostnadsaspekt att överväga, eftersom hållbara lösningar ibland kan vara dyrare att implementera initialt. Men fördelarna, både för miljön och de långsiktiga ekonomiska besparingarna, väger oftast upp kostnaderna.

För VVS-konsultation innebär LEED en möjlighet att driva innovation och ständig förbättring. Det öppnar dörrar för att utforska och implementera avancerade teknologier som solenergi, återvinning av regnvatten och avancerade luftkonditioneringssystem. Dessutom innebär LEED att VVS-konsulter måste vara i framkant av kunskapen om energieffektiva och miljövänliga tekniker, vilket bidrar till branschens utveckling.

LEED

Lämna förfrågan

Få en offertBe oss ringa upp

VVS konsult

Energiberäkningar inom VVS-projektering

Energiberäkningar är en avgörande del av att säkerställa att byggnader uppnår optimal energieffektivitet. Genom att utföra detaljerade energiberäkningar kan vi identifiera områden där energibesparingar kan uppnås. Detta bidrar inte bara till att minska driftskostnaderna utan även till att minska byggnadens miljöpåverkan. Energiberäkningar är viktiga både vid nybyggnation och vid renovering av befintliga byggnader.

Fördelar med energideklarationer
Energideklarationer ger en omfattande översikt över en byggnads energiprestanda och är ofta en obligatorisk del av byggförvaltning. Genom att utföra energideklarationer kan fastighetsägare få en tydlig bild av byggnadens energieffektivitet och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra den. Dessa åtgärder kan inkludera allt från byte av fönster till uppgradering av värmesystem och resulterar ofta i lägre energikostnader och ökad miljömedvetenhet.

Så här genomför våra VVS-tekniker energideklarationer

Vårt arbete börjar med en noggrann inspektion av byggnaden för att samla in data om dess energianvändning. Vi analyserar sedan informationen och identifierar potentiella förbättringar. I nära samarbete med fastighetsägaren utvecklar vi en detaljerad plan för att implementera dessa förbättringar, vilket leder till minskade energikostnader och en grönare byggnad.

VVS konsult
LCC-kalkyl

LCC-kalkyl för informerade beslut

Vad är LCC-kalkyler?
LCC-kalkyler eller Life Cycle Cost-kalkyler är en metod för att beräkna den totala kostnaden för en byggnad eller ett system över dess hela livscykel. Detta inkluderar initiala kostnader för installation, löpande drift, underhåll och eventuella uppgraderingar eller reparationer som kan behövas över tid.

Fördelar med LCC-kalkyler
Genom att använda LCC-kalkyler kan fastighetsägare få en fullständig bild av de ekonomiska konsekvenserna av olika val. Detta möjliggör mer informerade beslut om investeringar i energieffektiva system och teknologier. LCC-kalkyler hjälper också till att jämföra olika alternativ och hitta den mest kostnadseffektiva lösningen på lång sikt.

Så här utför vi LCC-kalkyler

Vi börjar med att samla in data om byggnadens nuvarande status och energiförbrukning. Genom att använda denna information tillsammans med prognoser för framtida energipriser och underhållskostnader kan vi beräkna den totala ägandekostnaden. Detta hjälper fastighetsägare att planera sina investeringar effektivt och säkerställa att de får bästa möjliga avkastning på sina investeringar i energibesparande åtgärder.

LCC-kalkyl

Skillnaden mellan energiberäkningar energideklarationer och LCC-kalkyler

Energiberäkningar
Analyserar och optimerar en byggnads energiförbrukning. De identifierar områden för energibesparing, vilket minskar driftskostnader och miljöpåverkan.

Energideklarationer
Ger en översikt över en byggnads energiprestanda. De visar hur energieffektiv byggnaden är och vilka förbättringar som kan göras för att spara energi och minska kostnader.

LCC-kalkyler
Life Cycle Cost-kalkyler beräknar den totala kostnaden för en byggnad eller ett system över dess livscykel. Detta inkluderar initiala kostnader drift underhåll och framtida uppgraderingar eller reparationer.

Sammanfattning
Energiberäkningar fokuserar på att optimera energiförbrukningen, energideklarationer på att ge en energiprestandaöversikt och LCC-kalkyler på att analysera livscykelkostnader. Tillsammans hjälper de fastighetsägare att skapa energieffektiva och kostnadseffektiva byggnader.